“Christengemeente Meerkerk” is een nieuwe evangelische gemeente.

Al jaren is er bij ons, Leo & Jolanda Timmer, het verlangen om in de eigen woonomgeving een evangelische gemeente te starten.
Wij hebben voordat we dit initiatief zijn gestart 9 jaar leiding gegeven aan Christengemeente Houten.
Voorjaar 2014 hebben we een voorbereidingsteam van 6 mensen gevormd, waaruit het huidige bestuur van deze gemeente is ontstaan.
Vanuit de gemeente in Houten hebben we afgelopen September de zegen mee gekregen om iets nieuws te gaan starten in de eigen omgeving.

Waarom in Meerkerk?

Wanneer mensen vanuit de dorpen van Zederik een evangelische dienst willen bezoeken moeten ze vaak een eindje reizen, hierdoor ontstaan gemeentes met een streekfunctie.
Wij vinden het mooier om in de eigen omgeving een gemeente te hebben, waarbij je naast de dienst op zondag ook doordeweeks gemakkelijk contact met elkaar hebt.
Bovendien willen we graag mensen die niet of niet meer naar een kerk gaan, uitnodigen om eens mee te komen naar een dienst. Wanneer je dan moet gaan reizen wordt de drempel hoger. Daarom willen we mensen graag een plek bieden in de eigen omgeving.

Op deze wijze willen we invulling geven aan de twee hoofdaspecten van “gemeente zijn”, onze band met God die we beleven en onderhouden o.a. door samen te komen en onze roeping naar buiten om anderen Hem bekend te maken. We willen geen eilandje op zichzelf zijn, we realiseren ons dat we een roeping hebben het evangelie te delen met anderen. Graag willen we om deze reden, samen met de bestaande kerken in Meerkerk, bijdragen aan de bouw van Gods Koninkrijk.