(klik op de titel om deze als PDF te downloaden)

Waarom dopen?

Waarom zou ik me laten dopen?

Deze vraag is al door heel veel mensen gesteld die over dit onderwerp in gesprek kwamen.
Veel mensen zijn vervolgens (helaas soms begrijpelijk) afgeknapt door de dwangmatige manier waarmee zij op de geloofsdoop aangesproken werden.
Velen zijn het gesprek en onderzoek niet aangegaan omdat zij naar hun beleving al gedoopt zijn doordat ze als baby besprenkeld zijn.

Velen hebben deze vraag ook niet aan zichzelf gesteld omdat ze deel uitmaken van een kerk die de “kinderdoop” voorstaat en er uberhaupt geen mogelijkheid is om je te laten dopen op basis van persoonlijk geloof wanneer je als kind besprenkeld bent. (kinderdoop)

Toch een heel belangrijke vraag: “Waarom zou ik me laten dopen?”

Omdat God dit van ons vraagt!

Het is de opdracht van Jezus. Hij zegt: “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. (Mattheus 28:19)
Marcus 16:16 : Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.

Helemaal aan het begin van de kerk toen de Heilige Geest net uitgestort was lezen we dat de toehoorders geraakt worden door de toespraak van Petrus.
In Handelingen 2:37-42 lezen we:
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Naast dit gedeelte lezen we op veel plaatsten in het nieuwe testament over de doop als een opdracht en daad van gehoorzaamheid, als een persoonlijke keuze die hoort bij de bekering en wedergeboorte. (lees ook: Hand 8:35; 10:48; 19:5, Romeinen 6)

Romeinen 6: 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

 

Dus wie laten zich dopen?
Zij die zich werkelijk hebben bekeerd:

Handelingen 2:38 “Bekeer u en een ieder van u late zich dopen”

Waarom geen kinderen?

Aan de doop moet geloof vooraf gaan!:
Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.
Aan de doop gaat bekering vooraf:
Hand 2:38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.

De doop is een zich bekleden met Christus: Gal. 3:27

De doop is een “bede van een goed geweten tot God

1 Petrus 3:21 En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered.

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus.
De doop is altijd een daad van de persoon zelf, Je laat je dopen en neemt zelf de beslissing.

Horen de kleine kinderen er dan helemaal niet bij?
Zeker wel! Jezus zegt zelf ook: “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals
zij” (Marc 10:14)
Hij stelde ze zelfs tot een voorbeeld voor volwassenen, Hij omarmde ze, Hij zegende ze, maar Hij doopte ze niet! In de gemeente dragen we de kleine kinderen op aan God, onze Vader. We bidden voor het kindje en de ouders en zegenen ze. Psalm 22:11

Is de doop dan zaligmakend ?
Het volbrachte werk van de Here Jezus is onze redding, wanneer we daar in geloven zijn we kinderen van God geworden. (Joh 3:16)
Als we deze stap hebben gezet in ons leven willen we Jezus volgen. Matteus 3:16 is minder bekend dan Johannes 3:16, maar daar lezen we het begin van de bediening van Jezus hier op aarde.
In Matteus 3:16 lezen we dat ook Jezus zich liet dopen.
In het voorafgaande vers (15) lezen we waarom jezus zich liet dopen. “Het Boek” vertaalt dit vers alsvolgt:
Mt 3:15″Toch wil Ik dat je Mij doopt”, antwoordde Jezus. “Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.” Toen doopte Johannes Hem.

 

vers 16,17: Na gedoopt te zijn, klom Jezus meteen op de oever. De hemel scheurde open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde.
Een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.”

Naar ons idee is de vraag, of de doop zaligmakend is, geen goede vraag.

Als we de Here-Jezus persoonlijk hebben leren kennen als onze zaligmaker dan willen we toch niet anders dan Hem volgen, Hem gehoorzamen!
Veel Christenen verlangen naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in hun leven. Dit is een geweldig verlangen, maar vergeet niet dat “gehoorzaamheid” de sleutel is om verder te komen op onze weg met de Heer.

Handelingen 5:32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.

Wat weerhoudt u om u te laten dopen?

Handelingen 8: 36,37 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide:Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Het loon voor het volgen van Jezus

Marcus 10:28-31
Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.

Matteus 10:32 -39

Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

 

Handelingen 22:16

“EN NU, WAT AARZELT GIJ NOG?
STA OP, LAAT U DOPEN EN UW ZONDEN AFWASSEN, ONDER AANROEPING VAN ZIJN NAAM.”

Waarom zou ik me laten dopen? God vraagt het van ons!

de vraag aan ons: Wat doen we met die vraag?

Het zal u duidelijk zijn dat in onze overtuiging de kinderdoop bijbels gezien geen doop is, de bijbel leert immers: “er is maar één doop” (Efeze 4:5)
Dit is tevens de reden dat wij niet spreken van “overdopen” , maar gewoon van “dopen”
Opnieuw dopen komt overigens wel in de bijbel voor, lees Handelingen 19 ” Paulus te Efeze”

Er is heel veel geschreven over dit onderwerp, want er is natuurlijk
nog veel meer te zeggen dan wat hier beschreven staat.
Veel vragen kunnen zich opdoen, met name wanneer je bent opgegroeid met de zgn.”kinderdoop”, waar ik zelf ook mee opgegroeid ben.
Vragen als: “waar komt de kinderdoop dan vandaan?” en “mag ik me wel laten dopen wanneer ik als baby gedoopt ben?”

Ons eerste advies is: bestudeer vooral wat de bijbel leert over de doop en bidt om geestelijk inzicht.

Vervolgens: wees gehoorzaam aan wat de Heer je duidelijk maakt! Dat vraagt overgave en moed, maar als we dat doen baant de Heer altijd een weg!

Boeken die je evt. kunnen helpen:
“Sta op, laat je dopen”
Willem J. Ouweneel
Uitgeverij Medema, Vaassen, 2005.

“De normale Christelijke Geboorte” David Pawson uitgever: Opwekkingslektuur

Wilt u zich laten dopen? Of wilt u een gesprek over dit onderwerp, of heeft u gewoon vragen, houdt het u bezig en wilt u er eens over doorpraten?
Het is voor ons een grote vreugde om u hierin van dienst te zijn!
Uit ervaring weten we hoe belangrijk deze stappen zijn en ook dat er een partij(de boze) is die niet wil dat we zover komen omdat die terrein zal verliezen in uw leven wanneer u de principe’s van God toepast in uw leven.

Wees vrijmoedig en neem gerust kontakt op.

Leo & Jolanda Timmer
email: info@christengemeente.nu Mob. 06-54274235